Zápis do prvních tříd

Domů / Školní rok / Zápis do prvních tříd

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU:

Žádost o přijetí do přípravného ročníku   zde
Dotazník – přípravný ročník  zde
Bližší informace zde

 

KOORDINÁTOR:

Mgr. Martin Běloušek     martin.belousek@zs-podoli.cz

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY:

1. TERMÍN ČAS NÁHRADÍ TERMÍN
1. 4. – 30. 4. 2020 elektronicky (zde  

(čas náhradního termínu po domluvě s vedením školy)

 

 

2. VĚK DÍTĚTE
6 let k 31. 8. 2020 dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2020

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

3. ORGANIZACE ZÁPISU
zde:  https://www.zs-podoli.cz/aktuality/18040/zapis-do-prvnich-trid-2020-2021/

 

4. KRITÉRIA PŘIJETÍ
1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Nedvědomo náměstí. 6 bodů
2. Dítě s trvalých pobytem na území MČ P4, které má sourozence na ZŠ Nedvědovo náměstí. 5 bodů
3. Dítě s trvalým pobytem na území MČ P4. 4 body
4. Dítě, jehož sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praha je žákem ZŠ Nedvědovo náměstí. 3 body
5. Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha. 2 body
6. Ostatní. 1 bod

 

5. ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017 pro ZŠ Nedvědovo náměstí:

Brabcovaa Na Zlatnici Sinkulova
Břidličná Nad Cementárnou U Jedličkova ústavu
Hofmannova Nad Ostrovem U Kublova
Levá Nad Sokolovnou U Podolského sanatoria
Lopatecká Nad Spádem – lichá 1 – 5, sudá 2 – 8 U Vápenné skály
Mikuláše z Husi Nedvědovo náměstí Vápencová
Na Dolinách č. o. 27 – 47, lichá 1 – 25, suá 2 – 30 Po Vyšehradem Ve Svahu
Na Kavčích Horách Podolská Vodárenská
Na Klaudiánce Podolské schody Voráčovská
Na Klikovce- lichá 1 – 9 Pravá Výchozí
Na Podkovce Podolské nábřeží

pro přípravný ročník:

území MČ Praha 4

Na Topolce Pod Klaudiánkou
Na Vápenném Rybářská

 

6. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
a) Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
b) Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
e) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

7. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
a) Vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 a rozhoduje o něm MHMP.
e) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

8. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
  • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
  • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
  • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:
  • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
  • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
  • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
c) Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
d)

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
  • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa.
e) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
f) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2019 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
g) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.
h) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
ch) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
i) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

CO MUSÍ DÍTĚ K ZÁPISU UMĚT A ZVLÁDNOUT?
Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!!
PROČ? Vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá,
Pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce),
Pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš erudovaný pedagogický sbor a  školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit:-)


Protože zápis letos probíhá bez přítomnosti dětí, můžete sami s dětmi zkusit tyto pracovní listy:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU!