Zápis do prvních tříd

Domů / Školní rok / Zápis do prvních tříd

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

11.3.2020 9:00-17:00
19.3.2020 9:00-17:00

 

KOORDINÁTOR:

Mgr. Irena Dufková tel. 222 993 507 irena.dufkova@zs-podoli.cz
Mgr. Ludmila Petráková  te. 222 993 507 ludmila.petrakova@zs-podoli.cz

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

1. TERMÍN ČAS NÁHRADÍ TERMÍN
1. 4.  a.  2. 4. 2019 14:00 – 18:00 hodin  

(čas náhradního termínu po domluvě s vedením školy, pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily)

 

 

2. VĚK DÍTĚTE
6 let k 31. 8. 2020 dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2020

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

3. ORGANIZACE ZÁPISU
a) k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 14:00 do 18:00 hodin
b) zákonný zástupcepředloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
c) dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
d) zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut)
e) při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy
f) u zápisu je vedení školy a školní psycholožka, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně

 

4. KRITÉRIA PŘIJETÍ
1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Nedvědomo náměstí. 6 bodů
2. Dítě s trvalých pobytem na území MČ P4, které má sourozence na ZŠ Nedvědovo náměstí. 5 bodů
3. Dítě s trvalým pobytem na území MČ P4. 4 body
4. Dítě, jehož sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praha je žákem ZŠ Nedvědovo náměstí. 3 body
5. Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha. 2 body
6. Ostatní. 1 bod

 

5. ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017 pro ZŠ Nedvědovo náměstí:

Brabcovaa Na Zlatnici Sinkulova
Břidličná Nad Cementárnou U Jedličkova ústavu
Hofmannova Nad Ostrovem U Kublova
Levá Nad Sokolovnou U Podolského sanatoria
Lopatecká Nad Spádem – lichá 1 – 5, sudá 2 – 8 U Vápenné skály
Mikuláše z Husi Nedvědovo náměstí Vápencová
Na Dolinách č. o. 27 – 47, lichá 1 – 25, suá 2 – 30 Po Vyšehradem Ve Svahu
Na Kavčích Horách Podolská Vodárenská
Na Klaudiánce Podolské schody Voráčovská
Na Klikovce- lichá 1 – 9 Pravá Výchozí
Na Podkovce Podolské nábřeží

pro přípravný ročník:

území MČ Praha 4

Na Topolce Nad Klaudiánkou
Na Vápenném Rybářská

 

6. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
a) Pro školní rok 2020/2021 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí. Možný počet přijatých dětí a počet otevřených 1. tříd bude zveřejněn minimálně 30 dnů před konáním zápisu.
b) V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den (17. 4. 2019)  v 10:00 hodin.
c) Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
d) Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu , provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
e) Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následný den (18. 4. 2019) na webových stránkách školy a úřední desce školy.
f) O průběhu losování bude pořízen protokol.

 

 1. 7. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU
  a) Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
  b) Obdrží registrační číslo dítěte.
  c) Předloží svůj průkaz totožnosti.
  d) Předloží rodný list dítěte.
  e) Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
  f) Pokud je dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).
  g) Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

 

8. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU
a) Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační čáti zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).
b) Motivační část se nese hravou formou –  motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
c) Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.
d) Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

 

9. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o:

a)

DESATERU PRO RODIČE:

jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi     z RVP PV   a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),

b)

ANGLICKÉM JAZYKU:

o výuce Anglického jazyka od 1. ročníku, který je  součástí ŠVP školy,

c)

FIE:

o výuce FIE od 1. ročníku, který je součástí ŠVP školy v rozsahu 1 hodiny týdně,

d)

ODKLADKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),

e)

VÝUCE PRO ŽÁKY S SVP:

o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

 

10. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
a) Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
e) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

11. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
a) Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 a rozhoduje o něm MHMP.
e) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

12. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
c) Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
d)

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa.
e) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
f) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2019 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
g) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.
h) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
ch) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
i) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

CO MUSÍ DÍTĚ K ZÁPISU UMĚT A ZVLÁDNOUT?
Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!!
PROČ? Vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá,
Pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce),
Pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš erudovaný pedagogický sbor a  školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit:-)

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU!