Přijímací zkoušky

Domů / Školní rok / Přijímací zkoušky

KOORDINÁTOR:

Mgr. Blanka Hrudková   tel: 601556182  

 

POSTUP PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Co musí být vyplněno:

termín přijímací zkoušky (1. strana přihlášky – hlavně u škol, kde se konají jednotné přijímací zkoušky)

 

Kdy žák obdrží tiskopis:

během února od TU
 • přihlášky žáci spolu s rodiči vyplní a zkontrolují údaje,
 • ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ neodpovídá za chybně vyplněné údaje.

 

Počet oborů:

v 1. kole přijímacího řízení je možné uvést pouze 2 obory 

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti:

žák si nechá vystavit na 1. stanu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují.

 

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

buď osobně,

nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ,

 • podepsané uchazečem i zákonným zástupcem

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Odevzdání přihlášek: do 1. 3. 2020 – SŠ a gymnázia

do 30. 11. 2019 – konzervatoře a umělecké školy

SŠ skupiny 82 Umění a užité umění (talentová zkouška) od 2. 1. do 15. 1. 2020
SŠ skupiny 82 Konzervatoře (talentová zkouška) od 15. 1. do 31. 1. 2020
SŠ – čtyřleré obory (jednotná přijímací zkouška) 1.termín: 14. 4. 2020

2.termín: 15. 5. 2020 

SŠ – víceletá gymnázia (jednotná přijímací zkouška) 1.termín: 16. 4. 2020

2.termín: 17. 4. 2020 

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání 1. termín: 13. 5. 2020 

2. termín: 14. 5. 2020

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA:

forma: písemný test
z (vzdělávací obor): Český jazyk a literatura

Matematika a její aplikace

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Rozhodnutí o přijetí

 • se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem
 • s výsledkem řízení u každého uchazeče

 

Zveřejnění seznamu

 • na veřejně přístupném místě v SŠ škole
 • způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • alespoň na dobu 15 dnů

 

Seznam obsahuje i :

 • datum zveřejnění
 • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

ZÁPISOVÝ LIST:

Vyzvedne: Kdy: Eviduje:

 rodič u třídního učitele proti podpisu

 v březnu  po dohodě s třídním učitelem (na TS) ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ

 

Odevzdání ZL: na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení:
 • lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení,
Vzetí zápisového lístku zpět: až na výjimky nelze
 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné,
 • dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání,
 • přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
Náhradní ZL: při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:
 • žádost rodiče,
 • čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ,
 • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák,
 • zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

 

NEPŘIJETÍ, ODVOLÁNÍ:

Oznámení o nepřijetí: výsledek přijímacího řízení se oznamuje zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně
 • i nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené)
Odvolání: do 3 pracovních dnů.  
 
 

Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.