Školská rada

Domů / O škole / Školská rada

ZÁKLADNÍ  INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ

FUNKČNÍ OBDOBÍ:  3 roky  (únor 2019 – leden 2021)
KONTAKT: radaskoly@zs-podoli.cz
SCHÁZÍ SE: 3 x ročně (září, leden, červen)
ÚČASTNÍ SE:

členové ŠR

ředitelka školy (na vyzvání předsedy ŠR)

INFORMUJE:

min. 1 x ročně zákonné zástupce žáků školy a pracovníky školy

zřizovatele  

O ČEM: o své činnosti za uplynulé období

Výsledek obrázku pro meeting

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

zástupce rodičovské veřejnosti Ing. Petra VENTUROVÁ petra.venturova@gmail.com
zástupce rodičovské veřejnosti Ing. Ondřej ŠRÁMEK, PhD.

ondrej.sramek@outlook.com

zástupce MČ Praha 4 Ing. Jaroslav Míth

jaroslav.mith@praha4.cz

zástupce MČ Praha 4  MgA. Tereza Němečková  

tereza.nemeckova@gmail.com

zástupce pedagogického sboru školy Mgr. Martin BĚLOUŠEK

martin.belousek@zs-podoli.cz

zástupce pedagogického sboru školy Mgr. Zuzana DOSTÁLOVÁ

zuzana.dostalova@zs-podoli.cz

 

KOMPETENCE ŠKOLSKÉ RADY:

1.  SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY
2. SCHVALUJE ŠKOLNÍ ŘÁD A NAVRHUJE JEHO ZMĚNY
3.  SCHVALUJE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
4. PROJEDNÁVÁ INSPEKČNÍ ZPRÁVY ČŠI
5. VYJADŘUJE SE K NÁVRHŮM ŠVP A K JEJICH NÁSLEDNÉMU USKUTEČŇOVÁNÍ
6. PODÍLÍ SE NA ZPRACOVÁÍ KONCEPČNÍCH ZÁMĚRŮ ROZVOJE ŠKOLY – VIZI ŠKOLY
7. PODÁVÁ PODNĚTY A OZNÁMENÍ ŘEDITELI ŠKOLY, ZŘIZOVATELI, ORGÁNPM VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU VE ŠKOLSTVÍ A DALŠÍM ORGÁNŮM STÁTNÍ ZPRÁVY
8. PROJEDNÁVÁ NÁVRH ROZPOČTU PRÁVNÍCKÉ OSOBY NA DALŠÍ ROK A NAVRHUJE OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ
9. PODÁVÁ NÁVRH NA ODVOLÁNÍ ŘEDITELE
10. PODÁVÁ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA ŘEDITELE ŠKOLY