Školní poradenské pracoviště

Domů / O škole / Školní poradenské pracoviště

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠPP

POZICE JMÉNO TELEFON       E-mail
Výchovný poradce, speciální pedagog, etoped Mgr. HRUDKOVÁ Blanka   blanka.hrudkova@podoli.cz
Vedoucí asistentka TRACHTOVÁ Eva    eva.trachtova@zs-podoli.cz
 
 
 

 

       

 Související obrázek

O ŠPP

KDE: přímo ve škole – velká budova – 1.patro
POSKYTUJE:

poradenské služby

konzultační služby

KOMU:

žákům

rodičům

pedagogům (pracovníkům školy)

DŮLEŽITÁ ZÁSADA:

důvěrnost jednání

zaručená ochrana osobních dat klienta

dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků

rodič dává souhlas s činností školního psychologa u svého dítěte

 

CÍLE ŠPP

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s SVP 
 • ihned řešit problémy spojené s docházkou žáka
 •  pracovat i s žáky bez problémů pro posílení kolektivů (základ preventivní činnosti)
 • sledovat účinnost preventivních programů pořádaných školou
 • metodická pomoc pro pedagogy, kteří vzdělávají žáky s SVP 
 • připravit podmínky a rozšiřovat možnosti integrace žáků se zdravotním postižením

 

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

KONZULTAČNÍ HODINY:

 Výsledek obrázku pro LOGO KALENDÁŘ

Výsledek obrázku pro LOGO TELEFON

KOORDINUJE:

celé ŠPP 

služby poskytované PPP, SPC, SVP – zajišťuje spolupráci školy s OSPOD, Policií ČR, SVP, PPP, ÚP, krizovými centry apod.

 NÁPLŇ PRÁCE, zejména:
 •  koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • věnuje péči žákům nadaným a talentovaným, navrhuje další péči o tyto žáky
 • provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
 • zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • provádí edukační terapii
 • provádí prevenci školní neúspěšnosti
 • provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
 • provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli,
 • koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)
 • odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
 • podílí se na zpracování dokumentace pro integrované žáky, vede evidenci integrovaných žáků ve škole
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, 
 • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
 • zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv
 • dodržuje etický kodex školního psychologa

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

KONZULTAČNÍ HODINY:

 Výsledek obrázku pro LOGO KALENDÁŘ PO 16:30 – 18:00 / ÚT  8:00 – 11:40 / ST 16:00-17:00 / ČT 8:00 -11:40

Výsledek obrázku pro LOGO TELEFON

KOORDINUJE:

speciálně-pedagogické poradenství ve škole

koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti

 NÁPLŇ PRÁCE, zejména:
  • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
  • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
  • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE, PEDAGOGICKOU INTERVENCI)
  • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
  • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
  • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
  • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc asistentům pedagoga, metodicky dohlíží na plnění a dodržování doporučení z ŠPZ
  • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
  • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky pomáhá při řešení problémů s výukovými potížemi žáků
  • věnuje péči žákům nadaným a talentovaným, navrhuje další péči o tyto žáky

 

VÝCHOVNÝ A KARIÉRNÍ  PORADCE

KONZULTAČNÍ HODINY:

  Výsledek obrázku pro LOGO KALENDÁŘ    ÚT, ST, ČT – 7:30 – 8:30 (vždy po domluvě)

Výsledek obrázku pro LOGO TELEFON +420 601 556 182

KOORDINUJE:

spolupráci TU se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem

 NÁPLŇ PRÁCE, zejména:
  • spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem, s PPP, SPC a SVP
  • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
  • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
  • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
  • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
  • pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese
  • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
  • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
  • spolupracuje se školním metodikem prevence
  • o své činnosti si vede písemné záznamy
  • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol
  • shromažďuje zápisy z jednání výchovné komise školy, integračních skupin apod.
  • zaměřuje se na spolupráci školy s rodinou při řešení problémů vzniklých ve výchovně vzdělávacím procesu
  • spolupracuje s TU a školním psychologem při integraci žáků (tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
  • zajišťuje a shromažďuje podklady pro případná vyšetření v PPP, SPC
  • projednává s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol
  • projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně
  • ve spolupráci s vedením školy a pedagogy se podílí na výchovných programech, zaměřených na nápravu problémů, s nimiž se na škole setkáváme
  • spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí.
  • spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů
  • poskytuje poradenskou službu pro rodiče
  • poskytuje poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, poskytuje informace o přijímacím řízení

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

KONZULTAČNÍ HODINY:

  Výsledek obrázku pro LOGO KALENDÁŘ   pro žáky KDYKOLIV dle potřeby, pro rodiče po domluvě

Výsledek obrázku pro LOGO TELEFON 222 993 511

 KOORDINUJE:

poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole

vedení šetření 

KONZULTAČNÍ TÉMATA:

záškoláctví

šikana

rasismus, xenofobie

vandalismus, kriminalita, delikvence

užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky

virtuální drogy, patologické hráčství

domácí násilí

týrání a zneužívání dětí

poruchy příjmu potravy

kybernetická bezpečnost

 NÁPLŇ PRÁCE, zejména:

spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem

 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje s institucemi ,které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit
 • pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy

 

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

KOORDINUJE: všechny asistentky pedagoga ve škole
 NÁPLŇ PRÁCE, zejména:

zajišťuje fungování AP po stránce organizační