GDPR

Domů / O škole / GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND

Výsledek obrázku pro gdpr       =   General Data Protection Regulation

 

POVĚŘENEC PRO ŠKOLU (DPO)

Jan Slezák +420 261 192 487 gdpr@praha4.cz

 

VEDENÍ DOKUMENTACE ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ

v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o přeškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějích předpisů (školský zákon)

ŠKOLA ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE ŽÁKA:

jméno + příjmení žáka

rodné číslo

trvalé bydliště

státní občanství

hodnoceníprospěchu a chování žáka

údaje o zdravotním stavu žáka (zdravotní způsobilost)

vyšetření z ŠPZ

údaje o znevýhodnění žáka

údaje o podpůrných opatřeních, která škola žákovi poskytuje

 

DŮLEŽITÁ HESLA

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ škola (právnická osoba)

zpracovává osobní údaje (OÚ) žáka

určuje účely a prostředky zpracování OÚ

 SUBJEKT ÚDAJŮ  fyzická osoba

 lze ho přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí osobních údajů

 DPO pověřenec   pro ochranu osobních údajů

 

SUBJEKT ÚDAJŮ (SÚ)

MÁ PRÁVO ŽÁDAT O:

SE MŮŽE OBRÁTIT PRO VYŘÍZENÍ

POŽADAVKU NA:

MUSÍ MU BÝT OVĚŘENA TOTOŽNOST:

1. přístup k osobním údajům

2. opravu

3. výmaz

4. omezení zpracování

5. přenositelnost údajů

 Výsledek obrázku pro logo  datová schránka    kbmar95

 Výsledek obrázku pro logo  e-mail    vit.solle@zs-podoli.cz

Související obrázek   Nedvědovo náměstí 140,

                147 00, Praha 4

 

1. Odesláním žádosti pomocí datové schránky.

2. Prokázáním řádně ověřeným podpisem SÚ.

3. Prokázáním se platným průkazem totožnosti.

 

SPRÁVCE JE POVINEN POSKYTNOUT NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE, KTERÉ BYLY ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Totožnost a kontaktní údaje správce.

2. Kontaktní údaje pověřence (DPO).

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování.

4. Oprávněné zájmy správce, je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu.

5. Případný úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

SPRÁVCE POSKYTNE DALŠÍ INFORMACE, POKUD JSOU NEZBYTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRAVEDLIVÉHO A TRANSPARENTNÍHO ZPRACOVÁNÍ

1. Existenci práva požadovat od správce přístup k údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost.

2. Právo odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, který zákonný zástupce správci udělil.

3. Existenci práva podat stížnost u dozorového orgánu.