Výuka pro 9. třídy od 11.5.

Výuka pro 9. třídy od 11.5.

Podrobnější informace o chodu školy jsou uvedeny v závazné přihlášce níže

Čestné prohlášení: příloha_čestné_prohlášení
Závazná přihláška: zde

Ochrana zdraví a provoz v základní škole v období do konce školního roku 2019/20

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (např. „rouška“).
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy se řídí těmito principy:
– Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
– Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
– Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
– Žáci budou před školou vyzvednuti v daném čase pověřenými pedagogickými pracovníky.
– Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
– Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
– Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
– Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
– Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
– Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
– Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy
– Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor se budou organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
– Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
– Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
– Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Ve třídě
– Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
– Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
– Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
– V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
– Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.