Aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy

Vážení rodiče,

Zveřejňujeme aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy – nadchází termín pro podávání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou, nejzazší termín pro odevzdání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou je do 2.12.2019 řediteli této školy. Více informací o testech a přijímacích zkouškách najdete na https://prijimacky.cermat.cz/.

Doporučujeme všem uchazečům, aby si prošli alespoň 1x testy Cermatu (ke stažení na odkazu na webu výše) a vyzkoušeli si tak, jak takový test vypadá, jak jej vyplňovat a především aby si vyzkoušeli rozsah svých znalostí a jak se individuálně vyrovnávají s vysokou časově limitovanou zátěží.

Dále informujeme, že:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
 • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: středa 13. května 2020
 • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

 

Celé znění vyhlášení MŠMT je zde:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2019/2020.

 Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 2. termín: středa 15. dubna 2020

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: středa 13. května 2020
 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Postup:

Přihlášky si rodiče vyzvednou osobně v sekretariátu školy nebo si je vyžádají od třídních učitelů, případně vyplní svou vlastní (dle uveřejněného vzoru na webu msmt.cz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore). Dítě dále předá třídnímu učiteli, který vyplní klasifikaci. Do průměru v klasifikaci se nezapočítává známka z chování. Známka z chování se uvádí do výčtu známek.

Poté třídní učitelé odevzdají Přihlášku řediteli školy, který ji stvrdí podpisem a kulatým razítkem.

Škola (TU) dále přihlášku předá dítěti nebo jeho zákonnému zástupci, který dítě na střední školu již přihlašuje samostatně.

Konzultovat k volbě povolání lze také s výchovnou poradkyní školy – blanka.hrudkova@zs-podoli.cz