Historie školy

Z pamětní knihy školy Podolí – Dvorecké: jak bylo zaznamenáno řídícím učitelem Františkem Holečkem roku 1897 a dále z pamětních knih obecné a měšťanské školy v Podolí.

Obec Podolí – Dvorec rozložena jest na jižní patě hory Vyšehradské, na pravém břehu stříbrojasné Vltavy a pod posvátným Vyšehradem. Zaujímá jedno z nejkrásnějších, rozkošných a malebných podolí Vltavy a leží 205 m nad hladinou moře.

Oblast, v níž Podolí – Dvorec se nalézá, byla v šedé dávnověkosti velice příjemným, tichým a stinným zátiším a již v době silné slávy a lesku knížecího a královského sídla Vyšehradu byla tato krajinka zalidněna neb již za Boleslava II. (967 – 999), byl knížecí hrad Vyšehrad znovu obestaven.

Ve 187 domech žije přes 3000 obyvatel. V obci jest farní kostel sv. Michala, jehož původ klásti možno do 12. století. Z veřejných budov vyniká dvoupatrová obecná škola, v níž je 10 učeben. Železniční, telegrafní stanice a pošty v místě není.

Z průmyslových závodů důležitější jsou: světový závod české akciové cementárny, hlavní skladiště dřevní a farní pila J.J. knížete z Švarcenberků, rozsáhlá cihelna, vápenice, chemická továrna na fermeže, oleje a tuky, čistírna peří, továrna na falcové tašky z cementu. Mimoto je tu Pražská a Vinohradská vodárna.

Obyvatelstvo dílem pracuje v těchto továrnách, dílem chodí za výživou do Prahy. Mnozí z obyvatel zaměstnávají se vyvážením písku z řeky Vltavy, v zimě sekáním ledu, plavbou vorů, rybářstvím, košíkářstvím, tkalcovstvím a jinými drobnými řemesly (mnoho obuvníků). V zahradách pěstuje se zelenina, která jest skoro hlavním pramenem výživy zdejších usedlíků. Hospodářství polní vyživuje jen nepatrnou část obyvatelstva.

Dle tradice osob nejstarších chodila mládež zdejší před založením školy do Vršovic a do Michle.

Dle dalších pramenů nám uschovaných proměněna byla chalupa č.p. 16, patřící i s vinicí, která ji obklopovala, ke kostelu sv. Michala v Podolí, již roku 1713 ve školu.

Roku 1845 přestavěna byla chalupa č.p. 16 na novou školní budovu, kde také působil obecní úřad. Škola měla jedinou učebnu, kde později bydlel obecní strážník. Byt učitelův byl nepatrný o v malém pokoji a ještě menší kuchyňce, s oknem na ulici, kterým učitel prodával tabák.

Místní školní rada uznavší nutnou potřebu nové školní budovy, zakoupila pozemek za 1200 zlatých a postavila školu novou za 23 000 zlatých o čtyřech třídách. Se stavbou započato bylo 16. května roku 1882 na místě, kde stojí škola pro 1. – 5. třídu dodnes. Postupně byla škola rozšiřována a přistavována a rozdělena na školu chlapeckou a dívčí, obecnou a měšťanskou.

14. září 1906 bylo povoleno stavět novou další budovu – školu měšťanskou a stavba byla ukončena 15. 8. 1908. O měsíc později zasedala kolaudační komise, byly provedeny opravy a 27. 9. 1908 byla slavnostně vysvěcena. 18. září 1909 provedeno slavnostní otevření.

Z historie obce Podolí stojí též za zmínku otevření tunelu po Vyšehradem 1. listopadu roku 1904, které však bylo uskutečněno bez okázalé slavnosti! Zato se stal pro obec nejvýznamnějším dnem 26. duben 1907. Kdy sám mocnář, císař a král František Josef I. zavítal na prohlídku vyšehradského tunelu. Tento den jest podrobně popsán v Pamětní knize měšťanských škol v Podolí.