Charakteristika školy

Charakteristika školy:

Základní škola Nedvědovo náměstí je plně organizovaná škola s 1. – 9. ročníkem, která poskytuje výchovu a vzdělávání cca 320 žákům. Od školního roku 2010/2011 je její součástí jedna třída přípravného ročníku. Budova školy leží ve staré zástavbě v městské části Praha 4 – Podolí v blízkosti zastávek MHD tramvají, autobusu a metra trasy C. Školu tvoří dvě samostatné budovy č. p. 101 a č. p. 140.

Vzhledem k úzké spolupráci se sportovním oddílem plavání USK Praha a umístění školy v blízkosti plaveckého stadionu je žákům nabízeno v rámci hodin tělesné výchovy základní plavání, ve 4. a 5. ročníku pak zdokonalovací plavání.  Již od 1. ročníku se mohou žáci věnovat sportovnímu plavání. 

Děti přípravného ročníku a žáci 1. - 3. ročníku se vzdělávají v budově č. p. 101.

Školní družina využívá pro svou činnost oddělené prostory a školní třídy.

V budově č. p. 140 se vzdělávají žáci II. stupně. Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných učebnách (počítačová učebna, jazyková učebna, učebna chemie a fyziky). Součástí školy jsou dvě tělocvičny a školní hřiště (svou velikostí vhodné jen pro míčové hry). Pro ostatní disciplíny škola využívá hřiště vzdálené od školy 150m. Připojením k internetu je vybavena nejen počítačová učebna, ale také všechny kabinety vyučujících a obě sborovny. Škola využívá tří interaktivní tabule.

V době polední přestávky žáci využívají počítačovou učebnu. O relaxačních přestávkách mohou žáci pobývat v tělocvičně, k dispozici mají i nápojové automaty na chodbách, mohou si také zakoupit nápoje a svačinky. Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.

V pedagogickém sboru, který má 42 členů, spolupracují začínající i zkušení pedagogové. Část nekvalifikovaných učitelů si vzdělání doplňuje. Ve škole pracuje výchovný poradce (pro I. i II. stupeň s odpovídající kvalifikací), metodik prevence rizikového chování žáků, koordinátor ekologické výchovy, koordinátor dopravní výchovy. Ve škole také pracuje speciální pedagog. Ve škole dále působí asistenti pedagoga. Součástí pedagogického sboru jsou vychovatelé školní družiny.

Další vzdělávání pedagogů probíhá systematicky v průběhu celého školního roku. Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších městských částí. Škola je otevřená žákům, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu.

Dlouhodobé projekty: 

Péče o nadané děti v oblasti sportu – vrcholové  plavání  – spolupráce s USK Praha. 

FIE - metoda instrumentálního obohacování prof. R. Feuersteina - do výuky je zaváděna od prvního ročníku až po devátý. Žáci pracují v menších skupinách. Metoda rozvíjí intelekt a kognitivní funkce žáků. 

V červnu 2013 byl ve škole zahájen projekt „Každý má mít šanci být úspěšný“ CZ.2.17/3.1.00/36024 za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státu prostřednictvím hlavního města Prahy, který byl úspěšně ukončen v dubnu 2015. 

Při škole tak vzniklo Školní poradenské pracoviště. Služby diagnostické, intervenční i poradenské nabízí dětem, rodičům i pedagogům. V rámci centra ve škole působí psycholog a speciální pedagog. 

Dle současné koncepce školy jsou prioritní tři základní body:

Vzdělávání nadaných žáků (plavci) a s tím spojená oblast Člověk a zdraví.

Udržování kvalitní úrovně vzdělávání zejména ve vyučovacích předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk.

Inkluzivní vzdělávání ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm.

Aktuality

Žádné aktuality z tohoto roku.

Zobrazit vše