Družina

Provozní doba:   Poplatek:
Ranní družina: 6,30 – 7,40 hod.    Poplatek za školní družinu činí 300 Kč/měsíc. 
(7,40 – 8,45 hod. pro žáky, kteří v daný den nejdou plavat nebo začínají v 8:55 hod.)                                                       Číslo účtu, specifický a variabilní symbol obdrží rodiče v průběhu září/února ve školní družině (prostřednictvím notýsku) nebo údaje uvedené níže.
Další provoz: začátek podle rozvrhu žáků - 17,30 hod.   Číslo účtu: 75414339/0800
V době od 13,30 – 15,00 hod. nelze žáky ze ŠD vyzvedávat.   Variabilní symbol: osobní číslo žáka
(z důvodu rekreační činnosti)   Specifický symbol: 2222
  

Základní informace školní družiny při ZŠ Nedvědovo náměstí

 

Vážení rodiče,

velmi rádi přivítáme Vaše dítě ve školní družině.  Naše školní družina nabízí Vašim dětem po skončení vyučování bohatě a zajímavě strávený čas. Cílem vychovatelů je poskytnout všem dětem zábavný i poučný, sportovní i oddychový, tvořivý i hrou strávený smysluplný pobyt. Do školní družiny budou přednostně přijati žáci přípravného, prvních a druhých ročníků a sportovní plavci ze třetích a čtvrtých tříd (ostatní dle zbylé kapacity). Pobyt žáka ve školní družině se řídí Řádem školní družiny. Za opakovaná hrubá porušení tohoto řádu může být žák ze školní družiny vyloučen.

 

Režim školní družiny (dále jen ŠD)

 - Ranní ŠD - 6:30 - 8:45 hodin

    Během této doby děti odcházejí na vyučování (7:40), nebo na plavání (7:45), nebo zůstávají v ŠD (pokud mají dělené vyučování a začínají až druhou vyučovací hodinou)

Na plavání odcházejí děti ráno v 7:45 hodin. Prosíme o dochvilnost! Pokud dítě odchod nestihne, zůstává automaticky v družině. Přibalte dětem do batůžků pláštěnku (NE deštník).

 

 - Odpolední ŠD - po skončení vyučování - 17:30 hodin

   Po skončení vyučování děti odcházejí s vychovatelem na oběd, poté následuje odpočinková a zájmová činnost v jednotlivých odděleních (do 13:30 hodin). Mezi 13:30 a 15:00 v době rekreační činnosti jsou děti (pokud je to vzhledem k počasí jen trochu možné) venku (na hřištích, na procházce).  Na rekreační činnost je třeba, aby děti měly ve skříňce vhodné oblečení a obuv.

Po návratu následuje svačina a opět činnost v jednotlivých odděleních.  Po 15. hodině nabízíme dětem širokou škálu různých zájmových kroužků a taktéž doučování.  Lektoři těchto kroužků si děti v družině osobně vyzvedávají a opět je osobně do družiny vrací.

 

Vyzvedávání dětí

Mimo rodičů či zákonných zástupců může dítě ze ŠD vyzvednout jen osoba písemně pověřená (rodičem či zákonným zástupcem) ve formuláři, který vyplní zákonní zástupci na začátku školního roku (lze během roku aktualizovat) a to jen v době k tomu určené (NIKOLIV mezi 13:30 - 15:00 v době pobytu na rekreační činnosti).

Jakákoliv změna či omluvenka oproti informacím uvedeným v zápisním lístku musí být dodána písemně na samostatném papíru (NE v notýsku) s uvedením jména dítěte, datem a hodinou a podpisem rodiče (zákonného zástupce).

 

Nabídka kroužků

Ve školním roce 2018/19 nabízíme dětem mnohé zájmové aktivity, podrobně uvedené v nabídkových listech.

 

Poplatky a platby za ŠD

 Ve školním roce 2018/19 bude školní družina zpoplatněna částkou 300,-Kč měsíčně. Platba bude provedena pololetně (1500,-Kč) převodem na účet školy 75414339/0800, spec. symbol 2222, var. symbol = ID žáka, nejpozději ke 22.9.2018 (za 1. pololetí) a k 19.1.2019 (za 2. pololetí).

 

Do konce září si každé dítě do svého oddělení družiny přinese: balení papírových kapesníků (krabici), balení papírových utěrek, 10xčtvrtku A4 (skicák), 10xčtvtku A3, tyčinkové lepidlo, sadu barevných papírů.

 

Pro všechny rodiče platí přísný zákaz vstupu do vnitřních prostor školy, vyzvedávání dětí probíhá prostřednictvím vrátné (zvonek VRÁTNICE)

 

 

Mgr. Josef Blecha                                              ŠD Nedvědovo náměstí                                    Ing. Jitka Zelenková

ředitel školy                                                        tel.: 222993533 (534)                                       vedoucí ŠD, tel.: 777649381