Metodik prevence rizikového chování

Školní metodik prevence je poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Konzultační témata:

·      záškoláctví

·      šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus

·      kriminalita, delikvence

·      užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky)

·      virtuální drogy, patologické hráčství

·      domácí násilí

·      týrání a zneužívání dětí

·      poruchy příjmu potravy

Pro naši školu (I. i II. stupeň) funkci metodika prevence zajišťuje:

Bc. Tomáš Vincenc, DiS.

tomas.vincenc@zs-podoli.cz     

Konzultační hodiny pro žáky – kdykoliv dle potřeby

Konzultační hodiny pro rodiče – dohodou

 

 

 

 

Aktuality

Žádné aktuality z tohoto roku.

Zobrazit vše